Vui lòng gửi cho tôi giá của sản phẩm "Máy Sấy Trống NH"