Vui lòng gửi cho tôi giá của sản phẩm "Gàu múc các loại"