Vui lòng gửi cho tôi giá của sản phẩm "Gàu tải loại 5 Inch"