Vui lòng gửi cho tôi giá của sản phẩm "Máy rửa và tách quả nổi cà phê tươi PRW-NH"